In de diverse programma's kunnen mutaties in lasten en baten worden verrekend met reserves. Indien dit het geval is, dan worden de betreffende reserves hieronder weergegeven.

(bedragen x €1.000)

Programma

Onderwerp

Reserve

2019

2020

2021

2022

2023

Stortingen

Burger en bestuur

Jongerenraad

Overlopende uitgaven

30

0

0

0

0

Leefomgeving

Beheerplan IJsseloevers

Overlopende uitgaven

50

0

0

0

0

Leefomgeving

MJOP projecten 2019

Overlopende uitgaven

1.264

0

0

0

0

Leefomgeving

Areaalaccres openbare ruimte

Overlopende uitgaven

119

0

0

0

0

Leefomgeving

Renovatie Brinkgarage

Overlopende uitgaven

275

0

0

0

0

Milieu

Publiekcampagne luchtkwaliteit

Overlopende uitgaven

25

0

0

0

0

Milieu

Geluidsanering Nanov

Geluid

63

0

0

0

0

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Implementatie nieuwe beleidsvisie 'inzet op maat'

Overlopende uitgaven

260

0

0

0

0

Meedoen

Wijkaanpak

Overlopende uitgaven

140

0

0

0

0

Meedoen

Voorbereidingskrediet Marke Zuid (deel Sporthal)

Generieke weerstand

0

60

0

0

0

Jeugd en Onderwijs

Voorbereidingskrediet Marke Zuid (deel school)

Generieke weerstand

0

60

0

0

0

Jeugd en Onderwijs

Tijdelijke projecten jeugd

Projecten jeugd

3.838

0

0

0

0

Economie, kunst en cultuur

Agenda economie

Overlopende uitgaven

130

0

0

0

0

Bedrijfsvoering

Finance en Control

Overlopende uitgaven

125

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Renteresultaat

Generieke weerstand

74

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Jongerenloket

Overlopende uitgaven

102

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Stelpost investeringsplanning

Gemeentebrede investeringen

1.336

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Klanten Contact Systeem

Overlopende uitgaven

50

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Bodemsanering

Overlopende uitgaven

188

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Speelgoedmuseum

Overlopende uitgaven

1.425

0

0

0

0

Saldo Stortingen

9.494

120

0

0

0

Puttingen

Burger en bestuur

Wijkcontactnummers

Overlopende uitgaven

-50

50

0

0

0

Burger en bestuur

Jongerenraad

Overlopende uitgaven

0

30

0

0

0

Burger en bestuur

Klanten Contact Systeem

Overlopende uitgaven

0

50

0

0

0

Openbare orde en veiligheid

Fiscale naheffing FLO

Overlopende uitgaven

-125

0

0

0

0

Leefomgeving

Beheerplan IJsseloevers

Overlopende uitgaven

0

50

0

0

0

Leefomgeving

MJOP projecten 2019

Overlopende uitgaven

0

1.264

0

0

0

Leefomgeving

Renovatie Brinkgarage

Overlopende uitgaven

0

275

0

0

0

Milieu

Publiekcampagne luchtkwaliteit

Overlopende uitgaven

0

25

0

0

0

Milieu

Kostendekkendheid huishoudelijk afval

Afval

-335

0

0

0

0

Herstructurering en vastgoed

Groot onderhoud vastgoed

Onderhoud gebouwen

-800

0

0

0

0

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Kansen voor kinderen

Overlopende uitgaven

-90

45

45

0

0

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Armoedebestrijding

Overlopende uitgaven

-80

80

0

0

0

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Implementatie nieuwe beleidsvisie 'inzet op maat'

Overlopende uitgaven

0

260

0

0

0

Meedoen

Wijkaanpak

Overlopende uitgaven

0

140

0

0

0

Meedoen

1/3 regeling Sport

1/3 regeling Sport

9

0

0

0

0

Meedoen

Voorbereidingskrediet Marke Zuid (deel Sporthal)

Generieke weerstand

60

0

0

0

0

Jeugd en Onderwijs

Voorbereidingskrediet Marke Zuid (deel school)

Generieke weerstand

60

0

0

0

0

Jeugd en Onderwijs

Voorbereidingskrediet Marke Zuid (deel school)

Kapitaallasten

-312

-305

-298

0

Jeugd en Onderwijs

Tijdelijke projecten jeugd

Projecten jeugd

201

1.255

1.205

1.178

0

Economie, kunst en cultuur

Aandelenkapitaal NV Maatschappelijk Vastgoed Deventer

Vermogensreserve

70

0

0

0

0

Economie, kunst en cultuur

Agenda economie

Overlopende uitgaven

0

130

0

0

0

Bedrijfsvoering

Finance en Control

Overlopende uitgaven

-175

300

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Jongerenloket

Overlopende uitgaven

0

102

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Vrijval reserve overlopende uitgaven

Overlopende uitgaven

100

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Fiscale naheffing FLO

Overlopende uitgaven

125

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Kostendekkendheid huishoudelijke afval

Generieke weerstand

450

0

0

0

0

Saldo Puttingen

-580

3.744

945

880

0

Saldo

-10.074

3.624

945

880

0