Het verbindend kader sociaal domein is een ambitiedocument dat overzicht, planning en proces biedt voor de stappen die we samen met uw raad en maatschappelijke partners de komende jaren gaan zetten in het sociaal domein om de transformatie succesvol te maken. Na de transitiefase (implementatie wettelijke taken in het sociale domein vanaf 1 januari 2015), zetten we onze energie verder in op de transformatie:
• We versterken de sociale infrastructuur in de wijken en investeren in preventie, zodat zorg en ondersteuning niet nodig is dan wel lichtere vormen van zorg en ondersteuning toereikend zijn (Preventie).
• We zorgen ervoor dat onze toegangen tot zorg en ondersteuning (jeugd, zorg, beschermd wonen, inkomen en werk) werken vanuit 1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon (Toegang).
• We verkleinen het beroep dat wordt gedaan op individuele voorzieningen door voorliggende cq collectieve vormen van zorg en ondersteuning te creëren en vormen van werkend leren (Maatwerk).
• We realiseren datagerichte sturing op de kwaliteit en uitgaven in de zorg en ondersteuning in Deventer (Monitoring).
Het is nodig om steeds te kunnen blijven inspelen op de veranderende samenleving, mogelijkheden op innovatie en om passende ondersteuning en begeleiding van mensen naar werk ook op langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.