Renteresultaat

Het renteresultaat in 2019 bedroeg na de 2e kwartaalrapportage 2019 €260.000 voordelig. In de 3e kwartaalrapportage 2019 begroting wordt dit met €60.000 verhoogd.  Dit wordt veroorzaakt door een hogere boekwaarde van de grondexploitaties waaraan de rente kan worden toegerekend. Het renteresultaat wordt gestort in de generieke weerstandsreserve.

Lopende kredieten

In de kwartaalrapportage wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of de realisatie conform de begroting gaat plaatsvinden. Er zijn geen grote afwijkingen te melden.

Onvoorzien

De nog beschikbare raming onvoorzien in de begroting bedroeg €225.000. In deze kwartaalrapportage wordt voorgesteld te dekken uit onvoorzien:

  • de kosten van onderzoeken Stikstof €50.000 (programma Ruimtelijke ontwikkeling) en PFAS €30.000 (programma Leefomgeving)
  • voor het juridisch advies (€40.000) en onderzoek (€120.000) met betrekking tot de Schouwburg (programma Economie, kunst en cultuur) is in totaal uitgaven gedaan voor een bedrag van €160.000. De kosten van juridisch advies kunnen binnen programma Burger en Bestuur worden gedekt. Voor de kosten van het onderzoek (€120.000) wordt de raming onvoorzien aangesproken.

De restant raming onvoorzien bedraagt hierna €25.000.

Grote projecten

In de leidraad grote projecten is afgesproken dat via de reguliere kwartaalrapportages de rapportage plaats vindt over de grote projecten. De grote projecten die zijn aangewezen betreffen:

Projectnaam

Planning

Financiën

Risico's

Fase

Bedrijvenpark A1

Op koers

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Realisatiefase

Haalbaarheidsstudie verbouwing Burgerweeshuis

Op koers

Op koers

Behoeft aandacht

Verkenningsfase

Implementatie omgevingswet

Op koers

Behoeft aandacht

Op koers

Realisatiefase

Poort van Deventer - Gasfabriekterrein

Op koers

Op koers

Op koers

Realisatiefase

Poort van Deventer - S/Park

Op koers

Behoeft aandacht

Behoeft aandacht

Realisatiefase

Poort van Deventer - Stadsentree (Teugseweg)

Behoeft aandacht

Op koers

Op koers

Verkenningsfase

Realisatie Viking Film & Theater

Op koers

Op koers

Behoeft aandacht

Realisatiefase

Transformatieopgave/Toegang

Op koers

Op koers

Behoeft aandacht

Verkenningsfase

Verkenning organisatie sociale teams

Op koers

Op koers

Behoeft aandacht

Verkenningsfase

Zie voor informatie over de afzonderlijke projecten de Grote projecten.