Bij deze kwartaalrapportage 2019 wordt voorgesteld met betrekking tot exploitatiebudgetten 2019 voor totaal de onderstaande bedragen over te hevelen. Ook wordt in een aantal programma’s een vooraankondiging gedaan van een budgetoverheveling die bij de rekening zal worden voorgesteld.

(bedragen x €1.000)

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Budgetoverhevelingen

4.465

660

3.805