Er worden door de programma’s diverse autonome ontwikkelingen gemeld. Voor de onderstaande autonome ontwikkelingen wordt een verrekening gemaakt met de algemene middelen.

(bedragen x €1.000) (-/- = nadeel)

Nr.

Omschrijving

Programma

2019

2020

2021

2022

2023

1

Wethouder pensioenen

Burger en bestuur

-650

0

0

0

0

2

Fiscale naheffing FLO

Openbare orde en veiligheid

125

0

0

0

0

3

Toezicht en handhaving

Openbare orde en veiligheid

60

40

40

40

40

4

Afvalstoffenheffing

Milieu en duurzaamheid

-650

0

0

0

0

5

BUIG

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

-270

1.445

0

0

0

6

Bijzondere bijstand

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

500

0

0

0

0

7

Abonnementstarief hulpmiddelen

Meedoen

-240

0

0

0

0

8

Wijkaanpak

Meedoen

85

0

0

0

0

9

Jeugd

Jeugd en onderwijs

668

0

0

0

0

10

Liquidatie Recreatiegemeenschap Salland

Economie, kunst en cultuur

2

0

0

0

0

11

Beroep- en bezwaarschriften

Bedrijfsvoering

-53

0

0

0

0

12

Werkkostenregeling

Bedrijfsvoering

-45

-45

-45

-45

-45

13

BTW

Algemene dekkingsmiddelen

391

0

0

0

0

14

Dividend Enexis

Algemene dekkingsmiddelen

-100

0

0

0

0

15

Septembercirculaire 2019 Algemene uitkering

Algemene dekkingsmiddelen

-581

1.303

2.835

3.179

2.749

16

Stelpost accres Algemene uitkering

Algemene dekkingsmiddelen

0

-300

-600

-900

-1.200

17

Stelpost prijzen/lonen

Algemene dekkingsmiddelen

211

-236

-242

-247

-252

18

Reserve Overlopende uitgaven

Algemene dekkingsmiddelen

100

0

0

0

0

19

Stelpost Autonome ontwikkelingen

Algemene dekkingsmiddelen

300

0

0

0

0

Saldo

-147

2.207

1.988

2.027

1.292